Ebook Về chính sách xã hội: Phần 2 - Hồ Chí Minh

Cuốn sách "Về chính sách xã hội" được chia thành 3 phần: Phần I - Lên án chính sách của chủ nghĩa thực dân, chủ nghĩa đế quốc đối với nhân dân Việt Nam, Phần II - Những vấn đề chung về xã hội và chính sách xã hội dưới chế độ mới, Phần III - Chính sách xã hội đối với các tầng lớp nhân dân. Nội dung "Ebook Về chính sách xã hội: Phần 2" sau đây tương ứng với nội dung "Phần III - Chính sách xã hội đối với các tầng lớp nhân dân" trong cuốn sách. Mời bạn đọc tham khảo.