Ebook Về chính sách xã hội: Phần 1 - Hồ Chí Minh

Cuốn sách "Về chính sách xã hội" gồm những đoạn trích về chính sách xã hội trong Hồ Chí Mình Toàn tập (xuất bản lần thứ nhất từ 1980 đến 1989) và Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, xuất bản năm 1989 của Nhà xuất bản Sự thật. Cuốn sách sẽ giúp bạn đọc hiểu rõ hơn quan điểm, tư tưởng của Người về vấn đề này. Sách gồm 2 phần, mời bạn đọc tham khảo phần 1 sau đây.