• Bài giảng Tin học đại cương: Bài 1 - Nguyễn Mạnh Hiển

  Bài giảng Tin học đại cương: Bài 1 - Nguyễn Mạnh Hiển

  Bài 1 - Máy tính và xử lý thông tin. Nội dung chính của bài 1 cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về máy tính, về hệ điều hành Windows và biểu diễn thông tin trên máy tính. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt các nội dung chi tiết.

   35 p ytebacninh 22/07/2016 47 1

 • Bài giảng Tin học đại cương: Bài 2 - Nguyễn Mạnh Hiển

  Bài giảng Tin học đại cương: Bài 2 - Nguyễn Mạnh Hiển

  Bài 2 - Thuật toán và các khái niệm cơ bản trong C++. Nội dung chính trong bài giảng bài 2 gồm có: thuật toán biểu diễn bằng mã giả, thuật toán biểu diễn bằng sơ đồ khối, các khái niệm cơ bản trong C++: Chú thích, câu lệnh và khối lệnh, định danh, các kiểu dữ liệu, biến, hằng, toán tử, các hàm toán học.

   41 p ytebacninh 22/07/2016 47 1

 • Bài giảng Tin học đại cương: Bài 5 - Nguyễn Mạnh Hiển

  Bài giảng Tin học đại cương: Bài 5 - Nguyễn Mạnh Hiển

  Bài 5 giới thiệu về các câu lệnh lựa chọn. Những nội dung chính được trình bày trong bài giảng gồm: Câu lệnh if, câu lệnh if-else, viết hàm đệ quy, câu lệnh switch-case. Mời các bạn cùng tham khảo.

   21 p ytebacninh 22/07/2016 38 1

 • Bài giảng Tin học đại cương: Bài 6 - Nguyễn Mạnh Hiển

  Bài giảng Tin học đại cương: Bài 6 - Nguyễn Mạnh Hiển

  Bài 6 trang bị cho người học những kiến thức về các câu lệnh lặp. Trong bài giảng này, người học sẽ tìm hiểu 3 loại câu lệnh lặp cơ bản, đó là: Câu lệnh for, câu lệnh while, câu lệnh do-while. Mời các bạn cùng tham khảo.

   17 p ytebacninh 22/07/2016 53 1

 • Bài giảng Tin học đại cương: Bài 7 - Nguyễn Mạnh Hiển

  Bài giảng Tin học đại cương: Bài 7 - Nguyễn Mạnh Hiển

  bài 7 giới thiệu về xâu ký tự. Những nội dung chính được trình bày trong chương này gồm: Lớp string trong thư viện chuẩn C++, khai báo và khởi tạo biến xâu, nhập và in xâu, truy nhập các ký tự trong xâu, một số hàm xâu và ký tự tiện lợi,...và những nội dung liên quan khác.

   20 p ytebacninh 22/07/2016 50 1

 • Bài giảng Tin học đại cương: Bài 3 - Nguyễn Mạnh Hiển

  Bài giảng Tin học đại cương: Bài 3 - Nguyễn Mạnh Hiển

  Bài 3 trang bị cho người học những hiểu biết về hàm. Chương này gồm có những nội dung chính sau: Phân rã vấn đề, định nghĩa hàm, truyền tham số, phạm vi của biến, hàm chung. Mời các bạn cùng tham khảo.

   31 p ytebacninh 22/07/2016 45 1

 • Bài giảng Tin học đại cương: Bài 4 - Nguyễn Mạnh Hiển

  Bài giảng Tin học đại cương: Bài 4 - Nguyễn Mạnh Hiển

  Bài 4 cung cấp cho người học những kiến thức về nhập xuất trong hệ thống máy tính. Bài này gồm có 2 nội dung chính, đó là: Nhập xuất với bàn phím và màn hình, nhập xuất với tệp văn bản. Mời các bạn cùng tham khảo.

   25 p ytebacninh 22/07/2016 44 1

 • Bài giảng Tin học đại cương: Bài 8 - Nguyễn Mạnh Hiển

  Bài giảng Tin học đại cương: Bài 8 - Nguyễn Mạnh Hiển

  Ngôn ngữ lập trình C/C++ cung cấp cấu trúc dữ liệu gọi là mảng, được lưu trữ trong một tập hợp các dữ liệu cùng kiểu với độ dài cố định. Trong bài giảng này sẽ cung cấp cho người học một số kiến thức về mảng như: Mảng một chiều (dãy), mảng hai chiều (ma trận). Mời các bạn cùng tham khảo.

   15 p ytebacninh 22/07/2016 33 1

 • Bài giảng Tin học đại cương: Bài 9 - Nguyễn Mạnh Hiển

  Bài giảng Tin học đại cương: Bài 9 - Nguyễn Mạnh Hiển

  Bài 9 trang bị cho người học những kiến thức về lớp vector và kiểu dữ liệu cấu trúc (struct). Thông qua bài giảng này người học sẽ nắm bắt được các nội dung như: Khai báo vector, truy nhập phần tử của vector, nhập và hiển thị vector, vector với kích thước nhập từ bàn phím, một số phương thức hữu ích trong lớp vector,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   22 p ytebacninh 22/07/2016 38 1

 • Bài giảng Tin học đại cương: Giới thiệu - ThS. Thái Kim Phụng

  Bài giảng Tin học đại cương: Giới thiệu - ThS. Thái Kim Phụng

  Sau khi học xong môn học sinh viên có khả năng: Hiểu rõ kiến trúc máy tính, hệ thống thông tin căn bản; hiểu rõ các dạng phần mềm trên máy tính, hệ điều hành và thực hành tốt trên hệ điều hành Windows 7; nắm vững các công cụ tin học văn phòng ứng dụng trong kinh tế và quản lý; hiểu về mô hình mạng, Internet, các dịch vụ thông dụng trên Internet....

   5 p ytebacninh 22/07/2016 56 2

 • Bài giảng Tin học đại cương: Phần 1 - ThS. Thái Kim Phụng

  Bài giảng Tin học đại cương: Phần 1 - ThS. Thái Kim Phụng

  Phần 1 của bài giảng Tin học đại cương giới thiệu tổng quan về tin học. Phần này cung cấp cho người học: những khái niệm cơ bản trong tin học, cấu tạo máy tính, mạng máy tính và Internet. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt các nội dung chi tiết.

   74 p ytebacninh 22/07/2016 49 1

 • Bài giảng Tin học đại cương: Phần 3 - ThS. Thái Kim Phụng

  Bài giảng Tin học đại cương: Phần 3 - ThS. Thái Kim Phụng

  Bài giảng Tin học đại cương - Phần 3 giới thiệu về Microsoft Word 2010. Phần này gồm có các nội dung chính như: Tổng quan về MS Word 2010, định dạng văn bản, làm việc với bảng (Table), thao tác trên các đối tượng, một số chức năng thông dụng khác. Mời các bạn cùng tham khảo.

   118 p ytebacninh 22/07/2016 53 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số