Thực trạng và một số yếu tố liên quan dịch vụ khám chữa bệnh tại các trạm y tế phường thuộc quận Ngô Quyền, Hải Phòng năm 2013

Nghiên cứu "Thực trạng và một số yếu tố liên quan dịch vụ khám chữa bệnh tại các trạm y tế phường, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng, năm 2013" được tiến hành nhằm các mục tiêu: Mô tả thực trạng dịch vụ khám chữa bệnh tại các trạm y tế phường, quận Ngô Quyền, Hải Phòng năm 2013; xác định một số yếu tố liên quan đến sử dụng dịch vụ khám chữa bệnh tại các trạm y tế phường của người dân, quận Ngô Quyền, Hải phòng, năm 2013.