Thực trạng và một số yếu tố liên quan đến hành vi quan hệ tình dục của sinh viên trường Cao đẳng Y tế Phú Thọ, năm 2014

Nghiên cứu này nhằm mô tả thực trạng và một số yếu tố liên quan đến kiến thức, thái độ, hành vi quan hệ tình dục của sinh viên trường Cao đẳng Y tế Phú Thọ. Trên cơ sở đó đưa ra một số khuyến nghị cho các chương trình sức khỏe sinh sản và sức khỏe tình dục đối với sinh viên nói chung và sinh viên trường Cao đẳng Y tế Phú Thọ nói riêng.