Khảo sát thành phần hóa học và hoạt tính sinh học của tinh dầu ngải sậy (Zingiber Montanum)

Đề tài phát triển hoàn thiện thêm việc nghiên cứu tinh dầu Ngải sậy bằng cách mở rộng nghiên cứu trên thân và lá Ngải sậy. Thêm vào đó là xây dựng quy trình trích ly tinh dầu Ngải sậy theo ba phương pháp là chưng cất lôi cuốn hơi nước trực tiếp, gián tiếp và có sự hỗ trợ của vi sóng ở quy mô phòng thí nghiệm.