Khác biệt về giới và những thiếu hụt về kiến thức sức khoẻ sinh sản & tình dục an toàn của học sinh bậc trung học phổ thông

Nghiên cứu góp phần vào quá trình đánh giá lại những thiếu hụt kiến thức sức khỏe sinh sản, tình dục an toàn của vị thanh niên nói chung và học sinh bậc THPT nói riêng, trong đó có tính đến sự khác biệt về giới đối với những thiếu hụt kiến thức trong lĩnh vực này.