Giáo trình Thực hành động vật có xương sống: Phần 1

Nội dung thực hành bao gồm hai phần: Giải phẫu hình thái học và phân loại học. Phần giải phẫu hình thái học giúp hiểu chính xác, đầy đủ về tổ chức cơ thể của đối tượng nghiên cứu, biết cách thực hành, nghiên cứu tốt, về thế giới động vật, mẫu vật và thiết bị cần thiết cho buổi thực hành, kỹ thuật giải phẫu,... Phần phân loại học biết sử dụng khoá phân loại ở các thứ bật phân loại cao (bộ, họ), các phân loại thấp hơn (loài, phân loài). Đồng thời qua thực hành phân loại giúp nắm được một phần đa dạng loài ở những bộ, họ động vật đã được thực hành định loại nói riêng và đa dạng loài ở động vật có xương sống nói chung. Sách gồm 2 phần, mời các bạn cùng tham khảo phần 1 sau đây.