Giáo trình Lý thuyết thống kê: Phần 2 (dùng cho Trung cấp nghề và Cao đẳng nghề)

Giáo trình gồm 5 chương do tập thể tổ môn Kế toán - Trường Cao đẳng nghề Nam Định đóng góp và xây dựng gồm: Chương I - Một số vấn đề chung về thống kê học, chương II - Quá trình nghiên cứu thống kê, chương III - Phân tổ thống kê, chương IV - Các mức độ của hiện tượng kinh tế xã hội, chương V - Sự biến động của các hiện tượng kinh tế xã hội. Phần 2 gồm nội dung 2 chương cuối.