Giáo trình Lý sinh học: Phần 2

Giáo trình gồm 8 chương, phần 2 giáo trình gồm nội dung chương 6 đến chương 8. Chương 6 giới thiệu các loại điện thế sinh
vật, bản chất và cơ chế hình thành điện thế sinh vật. Chương 7
nêu lên các quá trình quang lý và quang hóa xảy ra sau khi
tương tác của ánh sáng với vật chất. Chương 8 giới thiệu các
nguồn bức xạ ion hóa, các thuyết giải thích cơ chế tương tác của
bức xạ ion hóa với hệ thống sinh vật.