Ebook Văn kiện Đảng toàn tập (Tập 35): Phần 1 - NXB Chính trị Quốc gia

"Văn kiện Đảng toàn tập -Tập 35)" bao gồm các văn kiện năm 1974 phản ánh hoạt động lãnh đạo của Đảng trong giai đoạn nhân dân cả nước đang nỗ lực phấn đấu vượt mọi gian khổ, hy sinh, thử thách để kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước vĩ đại của dân tộc, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Phần 1 cuốn sách trình bày nội dung nghị quyết của Bộ Chính trị số 228-NQ/TW, ngày 12 tháng 1 năm 1974; thông tư của Ban Bí thư về việc lãnh đạo bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp khu, thành tỉnh vào tháng 5 năm nay,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.