Ebook Cơ sở và phương pháp sinh học phân tử - Chu Hoàng Mậu

Cuốn "Cơ sở và phương pháp sinh học phân tử" được cấu trúc bởi 9 chương, các nội dung được trình bày đó là: Đặc điểm cấu trúc gene của sinh vật Prokaryot và Eukaryot, mối liên hệ giữa ADN, ARN và protein, enzyme sử dụng trong sinh học phân tử, xác định mối liên quan giữa protein và đặc tính ở sinh vật, kỹ thuật sinh học phân tử, phản ứng chuỗi polimerase, tế bào chủ và vector, phân lập gene; tách dòng phân tử và biểu hiện gene.