Đặc điểm tử vong và chấn thương do thảm họa tự nhiên tại Việt Nam từ năm 2000 đến năm 2012

Nghiên cứu này phân tích số liệu tử vong và chấn thương được lưu trữ tại Ban chỉ đạo Phòng chống lụt bão Trung ương nhằm mô tả một số đặc điểm dịch tễ học của tử vong và chấn thương do thảm họa tự nhiên trong giai đoạn 2000-2012.