Bài giảng Nguyên nhân trong dịch tễ học (Causality in Epidemiology) - PGS.TS. Lê Hoàng Ninh

Bài giảng Nguyên nhân trong dịch tễ học (Causality in Epidemiology) do PGS.TS. Lê Hoàng Ninh biên soạn trình bày về định nghĩa; nguyên nhân và hệ quả trong dịch tễ học; kiểu hình nguyên nhân dịch tễ học và một số nội dung khác. Mời các bạn tham khảo bài giảng để hiểu rõ hơn về những nội dung này.