Tổng quan hoạt động xây dựng, thực thi chính sách và công trình nghiên cứu khoa học về người cao tuổi Việt Nam

Bài tổng quan này sẽ dựa trên việc: tìm, đọc, tổng hợp và phân tích các tư liệu liên quan tới quá trình xây dựng các chính sách về NCT Việt Nam; sự đồng bộ và hoàn thiện của các chính sách với các yếu tố liên quan đến chăm sóc NCT và những công trình nghiên cứu khoa học (NCKH) về NCT đã được tiến hành; từ đó tìm ra những mảng còn trống. Đây là bước cần thiết trong bất kỳ một quy trình nào trước khi bắt đầu tiến hành các bước tiếp theo một cách chắc chắn và khoa học.