Tiêm chủng đầy đủ và một số yếu tố liên quan ở trẻ dưới 5 tuổi tại huyện Tiên Lãng, Hải Phòng - năm 2010

Nghiên cứu này được thực hiện với các mục tiêu: Xác định tỷ lệ tiêm chủng đầy đủ từng loại vắc xin cơ bản ở trẻ em < 5 tuổi tại huyện Tiên Lãng, Hải Phòng năm 2010; mô tả một số yếu tố liên quan đến việc chưa tiêm chủng đầy đủ ở trẻ em < 5 tuổi tại huyện Tiên Lãng năm 2010.