Luận văn thạc sĩ Y học: Một số đặc điểm sinh học, sinh thái học và vai trò truyền bệnh của vecto sốt rét tại tỉnh Gia Lai năm 2009-2011

Mục tiêu nghiên cứu: mô tả một số đặc điểm sinh học, sinh thái học của vecto sốt rét tại tỉnh Gia Lai, xác định vai trò truyền bệnh của vecto sốt rét tại địa điểm nghiên cứu.