Luận văn thạc sĩ Y học: Đánh giá hiệu lực của dihydroartemisinine phối hợp piperaquine phosphate trên bệnh nhân sốt rét do plasmodium falciparum chưa biến chứng tại huyện Kon Ch’ro tỉnh Gia Lai năm 2009-2010

Nội dung trình bày trong luận văn được chia ra làm các mục sau: đặt vấn đề, tổng quan tài liệu, đối tượng và phương pháp nghiên cứu, kết quả nghiên cứu và bàn luận, kết luận và khuyến nghị. Mời các bạn cùng tham khảo.