Kết quả triển khai phương pháp học tập dựa vào tình huống tại trường Đại học Y tế Công cộng

Nghiên cứu này được tiến hành vào năm 2012-2013, sau 5 năm học áp dụng phương pháp học tập dựa vào tình huống tại trường Đại học Y tế Công cộng nhằm xác định ưu nhược điểm của phương pháp học tập dựa vào tình huống; đánh giá tính phù hợp của phương pháp học tập dựa vào tình huống đối với một số môn học; và xác định một số điều kiện cần có để đảm bảo triển khai có hiệu quả phương pháp học tập dựa vào tình huống tại trường Đại học Y tế Công cộng.