Hoạt động của cộng tác viên y tế của các phường trọng điểm và các khó khăn trong hoạt động giám sát sốt xuất huyết Dengue quận Đống Đa, Hà Nội năm 2012-2013

Nghiên cứu nhằm đánh giá hoạt động của cộng tác viên (CTV) mạng lưới phòng chống sốt xuất huyết Dengue (SXHD) tại 09 phường trọng điểm và tìm hiểu các khó khăn trong hoạt động giám sát SXHD tại quận Đống Đa, Hà Nội.

Hoạt động của cộng tác viên y tế của các phường trọng điểm và các khó khăn trong hoạt động giám sát sốt xuất huyết Dengue quận Đống Đa, Hà Nội năm 2012-2013