Giáo trình Hướng dẫn sử dụng Internet và Intranet: Phần 1 - Hoàng Lê Minh (chủ biên)

Phần 1 Giáo trình Hướng dẫn sử dụng Internet và Intranet trình bày kiến thức nhập môn Internet và Intranet, sử dụng các dịch vụ thông tin www, Email, FTP.