Ebook Giáo dục và nâng cao sức khỏe: Phần 2

Kỹ năng Truyền thông - Giáo dục sức khỏe; phương tiện phương pháp và Truyền thông - Giáo dục sức khỏe; lập kế hoạch và quản lý hoạt động Truyền thông - Giáo dục sức khỏe;... là những nội dung chính được trình bày trong "Ebook Giáo dục và nâng cao sức khỏe: Phần 2".