Đề tài: Nghiên cứu sự hấp thu Acid salicylic trên thỏ được gây bỏng thực nghiệm có sử dụng thuốc mỡ Acid salicylic 40% - Hoàng Việt Dũng

Đề tài: Nghiên cứu sự hấp thu Acid salicylic trên thỏ được gây bỏng thực nghiệm có sử dụng thuốc mỡ Acid salicylic 40% nhằm nghiên cứu phương pháp định lượng Acid salicylic trong huyết thanh thỏ; nghiên cứu sự hấp thu Acid salicylic trên thỏ được gây bỏng thực nghiệm.