Đánh giá dự án can thiệp giảm tác hại HIV/AIDS khu vực biên giới tại Hà Giang

Theo yêu cầu của văn phòng Dự án HAARP tại Việt Nam và với hỗ trợ của Chương trình viện trợ của Chính phủ Úc (AusAID), nhóm nghiên cứu đã tiến hành đánh giá này sau khi Dự án kết thúc với hai mục tiêu chính như sau: (1) Mô tả một số kết quả đạt được của dự án can thiệp; (2) Mô tả các rào cản của việc duy trì các hoạt động của dự án sau khi kết thúc tài trợ.