Bài giảng Dịch tễ học - Bài 6: Các yếu tố ảnh hưởng đến kết quả NC DTH

Nội dung cơ bản trong bài 6 Các yếu tố ảnh hưởng đến kết quả nghiên cứu dịch tễ học thuộc bài giảng dịch tễ học nhằm trình bày về khái niệm nguyên nhân, khái niệm sự kết hợp căn nguyên, trình bày được quy trình xác định sự kết hợp căn nguyên và các tiêu chí xác định căn nguyên.