• Ebook Văn kiện Đảng toàn tập (Tập 47): Phần 2 - NXB Chính trị Quốc gia

  Ebook Văn kiện Đảng toàn tập (Tập 47): Phần 2 - NXB Chính trị Quốc gia

  Nối tiếp nội dung của phần 1 cuốn sách "Văn kiện Đảng Toàn tập - Tập 47", phần 2 trình bày các nội dung: Phát biểu của đồng chí Trường Chinh Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam tại cuộc gặp Tổng Bí thư và Bí thư các Đảng Cộng sản và công nhân các nước thành viên Hội đồng tương trợ kinh tế tại Mátxcơva; lời phát biểu của đồng chí...

   170 p ytebacninh 24/08/2015 51 1

 • Ebook Văn kiện Đảng toàn tập (Tập 39): Phần 1 - NXB Chính trị Quốc gia

  Ebook Văn kiện Đảng toàn tập (Tập 39): Phần 1 - NXB Chính trị Quốc gia

  "Văn kiện Đảng toàn tập - Tập 39" phản ánh sự lãnh đạo của Đảng trong năm 1978. Phần 1 cuốn sách trình bày các nội dung: Chỉ thị của Ban Bí thư về tổ chức văn học, nghệ thuật trong tình hình mới; nghị quyết của Bộ Chính trị về công tác giá trong tình hình mới; nghị quyết của Bộ Chính trị về việc xuất bản Hồ Chí Minh toàn tập; chỉ thị...

   119 p ytebacninh 24/08/2015 42 1

 • Ebook Văn kiện Đảng toàn tập (Tập 43): Phần 2 - NXB Chính trị Quốc gia

  Ebook Văn kiện Đảng toàn tập (Tập 43): Phần 2 - NXB Chính trị Quốc gia

  Nối tiếp nội dung của phần 1 cuốn sách "Văn kiện Đảng toàn tập - Tập 43", phần 2 trình bày các nội dung: Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam; Nghị quyết của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ V Đảng Cộng sản Việt Nam về Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng;... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   212 p ytebacninh 24/08/2015 49 1

 • Ebook Văn kiện Đảng toàn tập (Tập 28): Phần 2 - NXB Chính trị Quốc gia

  Ebook Văn kiện Đảng toàn tập (Tập 28): Phần 2 - NXB Chính trị Quốc gia

  Nối tiếp nội dung của phần 1 cuốn sách ""Văn kiện Đảng toàn tập - Tập 28", phần 2 trình bày các nội dung: Chỉ thị của Ban Bí thư về việc tăng cường lãnh đạo công tác lương thực trong tình hình hiện nay; thông tri của Ban Bí thư về kỷ niệm lần thứ 81 ngày Quốc tế Lao động 1-5; chỉ thị của Ban Bí thư về về tăng cường quản lý kinh tế tài...

   140 p ytebacninh 24/08/2015 57 1

 • Ebook Văn kiện Đảng toàn tập (Tập 38): Phần 1 - NXB Chính trị Quốc gia

  Ebook Văn kiện Đảng toàn tập (Tập 38): Phần 1 - NXB Chính trị Quốc gia

  "Văn kiện Đảng toàn tập - Tập 38" phản ánh hoạt động lãnh đạo của Đảng trong năm 1977. Phần 1 cuốn sách trình bày các nội dung: Nghị quyết của Bộ Chính trị về việc đổi tên cơ quan lý luận và chính trị của Đảng, chỉ thị của Ban Bí thư về những việc trước mắt để giải quyết vấn đề lương thực; chỉ thị của Ban Bí thư về Đại hội...

   133 p ytebacninh 24/08/2015 44 1

 • Ebook Văn kiện Đảng toàn tập (Tập 39): Phần 2 - NXB Chính trị Quốc gia

  Ebook Văn kiện Đảng toàn tập (Tập 39): Phần 2 - NXB Chính trị Quốc gia

  Nối tiếp nội dung của phần 1 cuốn sách "Văn kiện Đảng toàn tập - Tập 39", phần 2 trình bày các nội dung: Chỉ thị của Ban Bí thư về phương hướng, nhiệm vụ công tác giáo dục lý luận, chính trị cho cán bộ, Đảng viên ở các tỉnh miền Nam trong ba năm 1978-1980; thông tri của Ban Bí thư về tăng cường chỉ đạo việc thực hiện nghị quyết 228 của Bộ...

   139 p ytebacninh 24/08/2015 55 1

 • Ebook Văn kiện Đảng toàn tập (Tập 38): Phần 2 - NXB Chính trị Quốc gia

  Ebook Văn kiện Đảng toàn tập (Tập 38): Phần 2 - NXB Chính trị Quốc gia

  Nối tiếp nội dung của phần 1 cuốn sách "Văn kiện Đảng toàn tập - Tập 38", phần 2 trình bày các nội dung: Nghị quyết hội nghị lần thứ 2 ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa V) tập trung cao độ lực lượng cả nước thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển nông nghiệp; thông tri của Ban Bí thư về việc tăng cường lãnh đạo công tác thương binh và...

   187 p ytebacninh 24/08/2015 37 1

 • Ebook Nền dân trị Mỹ: Tập 1 (Phần 1) - Alexis De Tocquevile

  Ebook Nền dân trị Mỹ: Tập 1 (Phần 1) - Alexis De Tocquevile

  Ebook Nền dân trị Mỹ: Tập 1 (Phần 1) gồm có 8 chương trình bày về cấu hình bề mặt của Bắc Mỹ, điểm xuất phát và tầm quan trọng của nó đối với tương lai người Mỹ gốc Anh, trạng thái xã hội người Mỹ gốc Anh, nguyên lý nhân dân tối thượng ở nước Mỹ, hệ thống công xã nước Mỹ,... Mời các bạn tham khảo.

   347 p ytebacninh 23/07/2015 56 1

 • Ebook Nền dân trị Mỹ: Tập 1 (Phần 2) - Alexis De Tocquevile

  Ebook Nền dân trị Mỹ: Tập 1 (Phần 2) - Alexis De Tocquevile

  Ebook Nền dân trị Mỹ: Tập 1 (Phần 2) giới thiệu tới các bạn về làm sao có thể nói một cách chặt chẽ là ở Hoa Kỳ chính nhân dân là người cầm quyền, các chính đảng ở Hoa Kỳ, tự do báo chí ở Hoa Kỳ, việc lập đoàn thể chính trị ở Hoa Kỳ, chính quyền dân trị ở nước Mỹ, ảnh hưởng của nền dân trị Mỹ đối với các bộ luật bầu cử và...

   395 p ytebacninh 23/07/2015 39 1

 • Ebook Về chính sách xã hội: Phần 2 - Hồ Chí Minh

  Ebook Về chính sách xã hội: Phần 2 - Hồ Chí Minh

  Cuốn sách "Về chính sách xã hội" được chia thành 3 phần: Phần I - Lên án chính sách của chủ nghĩa thực dân, chủ nghĩa đế quốc đối với nhân dân Việt Nam, Phần II - Những vấn đề chung về xã hội và chính sách xã hội dưới chế độ mới, Phần III - Chính sách xã hội đối với các tầng lớp nhân dân. Nội dung "Ebook Về chính sách xã hội: Phần 2" sau...

   103 p ytebacninh 23/07/2015 51 1

 • Ebook Về chính sách xã hội: Phần 1 - Hồ Chí Minh

  Ebook Về chính sách xã hội: Phần 1 - Hồ Chí Minh

  Cuốn sách "Về chính sách xã hội" gồm những đoạn trích về chính sách xã hội trong Hồ Chí Mình Toàn tập (xuất bản lần thứ nhất từ 1980 đến 1989) và Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, xuất bản năm 1989 của Nhà xuất bản Sự thật. Cuốn sách sẽ giúp bạn đọc hiểu rõ hơn quan điểm, tư tưởng của Người về vấn đề này. Sách gồm 2 phần, mời...

   111 p ytebacninh 23/07/2015 39 0

 • Ebook Vừa đi đường vừa kể chuyện: Phần 1 - T.Lan

  Ebook Vừa đi đường vừa kể chuyện: Phần 1 - T.Lan

  Cuốn sách "Vừa đi đường vừa kể chuyện" của T.Lan xuất bản lần đầu vào năm 1963, tiếp đó được xuất bản vào năm 1994. Nội dung cuốn sách ghi lại một số mẫu chuyện về đời hoạt dộng cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh do chính Người vừa đi vừa kể lại trên đường ra mặt trận trong chiến dịch Biên giới năm 1950. Sách gồm 2 phần, sau đây...

   60 p ytebacninh 23/07/2015 50 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số